Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Columbus en Stichting Beheer Derdengelden Columbus (tekstversie 1 juli 2018)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Columbus Letselschade Heemstede B.V. (KvK-nr. 53703006), Columbus Letselschade Groningen B.V. (KvK-nr. 53703111), Columbus Letselschade Enschede B.V. (KvK-nr. 53702697) alsmede op iedere andere vennootschap waarvan Columbus Beheer B.V. (KvK-nr. 53702506) 100% aandeelhouder is, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade (KvK-nr. 55351719). Ieder van hen aan te duiden als ‘Columbus’. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden van alle personen en hulppersonen (en/of hun persoonlijke en/of praktijkvennootschappen) die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn betrokken en/of betrokken geweest. Indien een belangenbehartiger bij Columbus de belangen van de opdrachtgever voorafgaande aan de belangenbehartiging door Columbus heeft behartigd terwijl de behandelaar werkzaam was bij een andere rechtspersoon, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de rechtsverhouding van de opdrachtgever met die betreffende rechtspersoon.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Columbus. De werking van artikel 7:404 BW is volledig uitgesloten. Meerdere opdrachtnemers zijn niet hoofdelijke aansprakelijk. Artikel 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

3. De opdrachtgever kan geen aanspraken geldend maken tegen individuele vroegere aandeelhouders en huidige aandeelhouders of hun bestuurders, noch tegen vroegere of huidige medewerkers van Columbus, noch tegen individuele vroegere of huidige bestuurders van deze stichting, noch tegen de erfgenamen van de hiervoor genoemde personen. Al deze (rechts)personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Columbus verrichte werkzaamheden.

4. De opdrachtgever is gehouden de deugdelijkheid van de door Columbus verrichte prestatie te inspecteren. De opdrachtgever dient te beoordelen of Columbus de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen één jaar nadat deze is verricht schriftelijk bij Columbus heeft geprotesteerd, onder vermelding van de precieze aard en omvang van het beweerdelijke gebrek en onder toezending van het bewijs dat hij aan zijn stelling ten grondslag legt. Na de hiervoor genoemde termijn van één jaar komt zowel het vorderingsrecht als de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen te vervallen.

5. Columbus is voor een goede beroepsuitoefening bevoegd de aan haar verleende opdracht onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen medewerkers te laten uitvoeren. Columbus is voor een goede beroepsbeoefening eveneens bevoegd niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Bij de uitoefening van beide bevoegdheden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachten aan derden worden uitsluitend verstrekt namens de betreffende opdrachtgever, die op zijn beurt de debiteur van de derde wordt. Derden zenden hun nota’s uitsluitend op naam van de opdrachtgever. Columbus is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden. Columbus is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. De opdrachtgever vrijwaart Columbus voor alle aanspraken van derden, alsmede voor de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen en kan door Columbus worden aangepast en/of worden vermenigvuldigd met een factor voor het financiële belang. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan; met kantoorkosten wordt de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten bedoeld. De kantoorkosten bedragen 7% van het geldende honorarium. Tenzij tussen partijen  uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

8. Behoudens een schriftelijke andersluidende overeenkomst is de factor voor het financiële belang en spoedeisendheid waarmee het honorarium wordt vermenigvuldigd als volgt: belang kleiner dan € 100.000,- factor 1; belang vanaf € 100.000,- tot € 250.000,- factor 1,25; belang vanaf € 250.000,- tot € 500.000,- factor 1,5; belang vanaf € 500.000,- tot € 1.000.000,- factor 1,75, belang vanaf en groter dan € 1.000.000,- factor 2, spoedeisendheid factor 1,5.

9. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt achteraf per kwartaal gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn de wettelijke incassokosten verschuldigd.

10. Columbus is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

11. Indien een declaratie of een depotstorting niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Columbus nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Columbus is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

12. Columbus en opdrachtgever komen overeen dat gelden van de opdrachtgever die Columbus en/of de stichting onder zich hebben of krijgen, kunnen worden aangewend ter voldoening van openstaande declaratie(s) ten name van opdrachtgever ter zake van door of namens Columbus, of een door Columbus namens de opdrachtgever ingeschakelde derde, verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door Columbus verrichte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. Over gelden op de derdengeldenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade wordt geen rente vergoed.

13. Aanvaarding door de opdrachtgever van gelden die door Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade voor opdrachtgever zijn ontvangen en aan de opdrachtgever zijn doorbetaald en die geheel of gedeeltelijk zijn aangewend voor verrekening van openstaande declaratie(s), geldt als vaststelling en instemming van die verrekening. Een betaling door Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade geldt als vaststelling en instemming door de opdrachtgever indien deze niet aanstonds is terugbetaald.

14. De bevoegdheid van de opdrachtgever om ter vernietiging van een rechtshandeling een beroep te doen op een vernietigingsgrond vervalt, wanneer hij binnen zes weken na aanvang van de verjaringstermijn geen keuze heeft gemaakt tussen bevestiging en vernietiging daarvan.

15. Wanneer de opdrachtgever na een bepaalde (deel)prestatie ter uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Columbus voortgaat met het laten behartigen van zijn belangen door Columbus, geldt dat voortgaand laten behartigen van zijn belangen tussen partijen altijd als de bevestiging van en de instemming door de opdrachtgever met de tot op dat moment verrichte deelprestaties.

16. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten wordt begrepen –, die aan de zijde van Columbus tot aansprakelijkheid voor schade leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Columbus gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Columbus onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Columbus aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Columbus gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Columbus onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt. De werking van de artikelen 6:212 BW en 6:230 BW is uitgesloten.

17. Bij geschillen over de financiële afwikkeling van opdrachten en/of overeenkomsten gelden de gegevens zoals die in de administratie van Columbus staan vermeld. Tegenbewijs is uitgesloten.

18. Ook indien uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit, rust – voor zover nodig in afwijking van het wettelijk bewijsrecht – op opdrachtgever de stelplicht en bewijslast van de stelling dat Columbus niet de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht.

19. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

20. Columbus heeft het recht om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing is, eenzijdig te wijzigen. Op de overeenkomst tussen Columbus en opdrachtgever is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Columbus van toepassing. Iedere handeling van opdrachtgever, na toezending aan hem van de meest recente versie van de algemene voorwaarden, die gericht is op uitvoering van een opdracht door Columbus, geldt als een tot Columbus gerichte verklaring tot aanvaarding van de toepasselijkheid van de meeste recente versie van de algemene voorwaarden.

21. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Columbus is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien een opdrachtgever of opdrachtnemer een civiele of andere procedure tegen Columbus aanhangig heeft gemaakt en de vordering geheel of gedeeltelijk door de rechter is afgewezen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere tussenkomst van de rechter, onverminderd het gestelde in artikel 237 Rv en ondanks het eventuele instellen van hoger beroep of cassatie gehouden zijn om aan Columbus de werkelijke kosten te vergoeden die hij voor zijn verweer in en buiten rechte heeft gemaakt, verminderd met de in de procedure bij vonnis toegewezen kosten.

De algemene voorwaarden als pdf-bestand.