Letselschade

‘Letselschade’ is alle schade die u leidt doordat u ‘letsel’ (een verwonding) heeft opgelopen. Het letselschaderecht schrijft voor dat het slachtoffer financieel zoveel mogelijk moet worden gebracht in de situatie waarin hij zou zijn geweest als het ongeval niet had plaatsgevonden. De partij die aansprakelijk is voor de schade moet die schade vergoeden. Vaak is de aansprakelijke partij verzekerd. Dan regelt de aansprakelijkheids-verzekeraar de afhandeling van de schade meestal namens de verzekerde.

Materiële schade en kosten

Alle zaken die zijn beschadigd of zijn verloren gegaan door het ongeval moeten worden vergoed. U moet daarbij denken aan een auto, een fiets, kleding en sieraden, een tas. Ook het kaartje voor het concert dat u niet heeft kunnen bezoeken door het ongeval moet worden vergoed. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de opleiding die u heeft gevolgd, maar waarvan u door het ongeval geen gebruik heeft kunnen maken, of de sportartikelen of het lidmaatschap waarvan u geen gebruik heeft kunnen maken. Ook als u een vakantie heeft gemist moet de verzekeraar de kosten daarvan aan u vergoeden.

Alle kosten die u door het ongeval heeft moeten maken en kosten die u in de toekomst nog zult maken moeten door de aansprakelijke partij aan u worden vergoed. Zoals: telefoonkosten, kosten verbonden aan medische bezoeken en opnames, kosten van extra kinderopvang en huishoudelijke hulp, extra kosten van het onderhouden van uw woning en kosten van verzorging en verpleging thuis. Maar ook: kosten voor het onderhouden van uw tuin, vrije dagen die een familielid of uw partner aan hulp of verzorging van u heeft besteed, zoals huishoudelijke hulp, hulp aan bezoeken aan het ziekenhuis en aan ‘chauffeursdiensten’ omdat u zelf niet kunt rijden.

Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor verlies van levensvreugde. Dus aan de ene kant wegens pijn en lijden dat het ongeval bij u heeft veroorzaakt, en aan de andere kant wegens alle leuke dingen die u door het ongeval zijn ontnomen; nu en in de toekomst. Smartengeld wordt ook vaak ‘immateriële schade’ genoemd.

Inkomensverlies

Het inkomen dat u niet heeft kunnen verdienen door het ongeval wordt in het letselschaderecht ‘verlies aan arbeidsvermogen’ genoemd. In feite gaat het hier om het netto inkomen (dus na aftrek van belasting) dat u zou hebben gehad als het ongeval u niet was overkomen. Verzekeraars willen liever niet spreken over ‘inkomensderving’ of ‘verlies aan inkomen’. Want dan zouden zij ook uw belasting over dit inkomen zouden moeten betalen. Door te spreken over ‘verlies van arbeidsvermogen’ zijn zij die belasting (vermoedelijk) niet verschuldigd.

Een veel voorkomende fout is dat het inkomen voor het ongeval wordt vergeleken met het inkomen na het ongeval. Het verschil tussen die twee wordt dan ten onrechte aangezien voor alle geleden schade. Maar, het gaat om het verschil tussen het inkomen zonder het ongeval, met het inkomen na het ongeval. Zonder ongeval hadden veel mensen promotie gemaakt, of zouden veel mensen in een hogere inkomensschaal terecht zijn gekomen. Ook dit inkomensverlies moet door de aansprakelijke partij aan u worden vergoed.

Economische kwetsbaarheid

Veel slachtoffers kunnen enige tijd na het ongeval weer terecht bij hun eigen werkgever. Maar duidelijk is dat dit slachtoffer op de arbeidsmarkt door het ongeval een veel slechtere positie heeft gekregen. Dit noemt met ‘economische kwetsbaarheid’. Als het slachtoffer deze baan verliest vindt hij veel moeilijker, of misschien wel nooit meer een nieuwe baan met hetzelfde inkomensniveau. Uw Columbus-jurist gaat nauwkeurig met u na of dit ook in uw geval van toepassing is.

Overige schadeposten

Ieder slachtoffer heeft recht op vergoeding van de schade in de eigen, specifieke situatie. Uw Columbus-jurist bespreekt daarom uitgebreid met u welke schade u in uw eigen geval heeft geleden. Vaak blijken er dan schadeposten te bestaan die op het eerste gezicht over het hoofd dreigden te worden gezien, zoals: extra vakantiekosten door het ongeval, het overnemen van de zorg voor een gehandicapt kind door anderen, bepaalde financiële voordelen verbonden aan uw werk, het verlies van de kans om op uw werk een hogere functie te krijgen en vele andere persoonlijke schadeposten.

Buitengerechtelijke kosten

Als de aansprakelijkheid voor uw ongeval door uw wederpartij is erkend moeten op grond van de Nederlandse wet ook de redelijke kosten van uw Columbus-jurist (de zogenaamde buitengerechtelijke kosten) door uw wederpartij worden betaald.

Uitkering en toeslagen

Ontvangt u na het ongeval een uitkering of inkomensafhankelijke toeslagen? Als u uw schadevergoeding heeft ontvangen moet u misschien uw uitkering of uw toeslagen terugbetalen. Maar dat hoeft niet altijd. Uw Columbus-jurist weet precies wanneer u uw uitkering en toeslagen mag houden of wanneer die moeten worden terugbetaald. Door op tijd deze problematiek onder ogen te zien kan uw jurist de meest optimale oplossing voor u tot stand brengen.