De schadevergoeding waar u recht op heeft

Uw Columbus-jurist zorgt ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft: op grond van de wet, van de rechtspraak en van de redelijkheid en billijkheid. Hij bepaalt de hoogte van het gerechtvaardigde bedrag, door uw schade volledig in kaart te brengen en deze goed te onderbouwen.

Een verzekeraar zal pas betalen waarop u recht heeft als uw Columbus-jurist hem heeft overtuigd dat dit het bedrag is waartoe de rechter hem zal veroordelen als hij niet vrijwillig betaalt. Dat is wat u van uw Columbus-jurist mag verwachten.

Bezoek aan huis

De behandeling van uw zaak begint met een bezoek door uw Columbus-jurist bij u thuis. Uw jurist luistert aandachtig naar uw verhaal: over uw ongeval, uw letsel, uw schade en uw huidige situatie. Hij maakt aantekeningen en vraagt u om belangrijke stukken.

Ook komt aan de orde waaraan u op dit moment het meest dringend behoefte heeft en bespreekt u met uw jurist wat hij in uw zaak precies gaat doen.

Daarnaast komen de kosten van de werkzaamheden van de jurist aan de orde.

Tenslotte worden enkele stukken aan u uitgelegd en ondertekend. Dit zijn de bevestiging van uw opdracht aan Columbus en enkele machtigingen die voor de behandeling van uw zaak noodzakelijk zijn.

Uw gegevens verzamelen en aansprakelijkheid vaststellen

Aansluitend aan het eerste gesprek verzamelt uw jurist de gegevens die hij nodig heeft. Zoals gegevens over uw ongeval, over uw letsel, over uw opleiding of inkomen en over de schade die u sinds het ongeval heeft geleden. Geregeld zal uw jurist contact met u hebben om de benodigde gegevens te kunnen verzamelen.

Uw jurist van Columbus onderzoekt samen met u wie er aansprakelijk is voor uw ongeval. Hij kent precies alle mogelijkheden die de wet en de rechtspraak daarvoor bieden. Ook weet hij precies welke aansprakelijkheidsgronden en wederpartijen hij moeten uitkiezen om later in het proces niet in onnodige moeilijkheden te komen bij het bewijs of bij het vaststellen van de omvang van de schade.

Naast de aansprakelijkheid in strikte zin onderzoekt uw jurist ook of u aanspraak kunt maken op uitkeringen uit bijvoorbeeld een Ongevallenverzekering, Schade Inzittenden Verzekering, Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Reisverzekering.

Uw jurist schrijft aan uw wederpartij waarom hij aansprakelijk is. Vaak ontkent de wederpartij aanvankelijk dat hij aansprakelijk is. Uw jurist voert dan de discussie namens u en op basis van de feiten in uw zaak. In de meeste gevallen erkent uw wederpartij de aansprakelijkheid zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen.

Financiële voorschotten

Ook verzoekt uw jurist de wederpartij zo gauw als dat mogelijk is om betaling van één of meer voorschotten op de uiteindelijke schadebetaling. Door dit voorschot kunt u lopende kosten blijven voldoen en wordt een achteruitgang in uw inkomen voorlopig vergoed.

Schade onderbouwen en berekenen

Zodra de aansprakelijkheid door uw wederpartij is erkend maakt uw jurist een nauwkeurig overzicht van alle schade die u heeft geleden. Bijvoorbeeld: gemaakte kosten, verlies van inkomen (verlies aan arbeidsvermogen), verlies van pensioen, verlies van zelfwerkzaamheid en smartengeld.

Uw Columbus-jurist brengt alle elementen van uw schade in kaart. Hij is daar speciaal voor opgeleid en getraind. Om uw schade tegenover uw wederpartij aannemelijk te maken is vaak veel bewijs nodig: bijvoorbeeld medische stukken, salarisstroken, kosten voor verpleging, vervoer en verzorging.

Daarna wordt door uw Columbus-jurist de causaliteit van uw schade ten opzichte van het ongeval beoordeeld. Hierbij draait het om de vraag: “zou u deze schade ook hebben gehad als het ongeval u niet was overkomen?”

Uw schade is vaak veel hoger dan u op het eerste gezicht denkt.

Om het precieze bedrag van uw schade te kunnen vaststellen berekent uw jurist nauwkeurig de hoogte van alle elementen van uw schade. Wiskundige en fiscale rekenmethodes worden toegepast op de uitgangspunten in uw zaak. Bruto inkomsten worden netto berekend, uw pensioenschade wordt uitgerekend, over schade uit het verleden wordt de wettelijke rente berekend, de schade die u in de toekomst nog zult lopen wordt gekapitaliseerd (dat is: welke bedrag moet de verzekeraar nu betalen, zodat u in de toekomst over het benodigde bedrag kunt beschikken, inflatie en rente meegerekend).

Medische expertise

Over het algemeen wordt de precieze aard en omvang van uw letsel vastgesteld door een medisch specialist. Deze expertise-arts verricht zijn onderzoek op verzoek van u en uw wederpartij. Hij onderzoekt uw medisch dossier, hij onderzoekt u en hij bepaalt de mate van blijvende invaliditeit.

Vaststellingsovereenkomst en slotuitkering

Uw Columbus-jurist en de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij proberen het eens te worden over de hoogte van de schade-uitkering die aan u zal worden betaald. Als u en de verzekeraar het met elkaar eens zijn geworden, wordt deze overeenstemming vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’.

Ook verstrekt de verzekeraar een verklaring waarin deze garandeert dat eventuele belasting (in box 1 of box 2) over de schade-uitkering door de wederpartij zal worden betaald, als dat ooit aan de orde mocht zijn. Deze verklaring wordt de ‘belasting-garantie’ genoemd.

Uw zaak wordt afgesloten met een ‘slotuitkering’. Bijna altijd is dit het definitieve einde van uw zaak. Uw schade is vergoed en uw zaak is daarmee definitief afgesloten.

Naar de rechter

Soms lukt het niet om met de tegenpartij overeenstemming te bereiken. De rechter zal de verzekeraar dan moeten dwingen om uw schade te vergoeden. Columbus beschikt over een uitgebreid netwerk van uiterst deskundige advocaten. Zij hebben ruime ervaring met het procederen tegen weigerachtige verzekeraars. Uw Columbus-jurist schakelt één of meerdere van deze advocaten voor u in.