Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Columbus en Stichting Beheer Derdengelden Columbus (tekstversie 1 juli 2018)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Columbus Letselschade Heemstede B.V. (KvK-nr. 53703006), Columbus Letselschade Groningen B.V. (KvK-nr. 53703111), Columbus Letselschade Enschede B.V. (KvK-nr. 53702697) alsmede op iedere andere vennootschap waarvan Columbus Beheer B.V. (KvK-nr. 53702506) 100% aandeelhouder is, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade (KvK-nr. 55351719). Ieder van hen aan te duiden als ‘Columbus’. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden van alle personen en hulppersonen (en/of hun persoonlijke en/of praktijkvennootschappen) die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn betrokken en/of betrokken geweest. Indien een belangenbehartiger bij Columbus de belangen van de opdrachtgever voorafgaande aan de belangenbehartiging door Columbus heeft behartigd terwijl de behandelaar werkzaam was bij een andere rechtspersoon, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de rechtsverhouding van de opdrachtgever met die betreffende rechtspersoon.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Columbus. De werking van artikel 7:404 BW is volledig uitgesloten. Meerdere opdrachtnemers zijn niet hoofdelijke aansprakelijk. Artikel 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

3. De opdrachtgever kan geen aanspraken geldend maken tegen individuele vroegere aandeelhouders en huidige aandeelhouders of hun bestuurders, noch tegen vroegere of huidige medewerkers van Columbus, noch tegen individuele vroegere of huidige bestuurders van deze stichting, noch tegen de erfgenamen van de hiervoor genoemde personen. Al deze (rechts)personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Columbus verrichte werkzaamheden.

4. De opdrachtgever is gehouden de deugdelijkheid van de door Columbus verrichte prestatie te inspecteren. De opdrachtgever dient te beoordelen of Columbus de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen één jaar nadat deze is verricht schriftelijk bij Columbus heeft geprotesteerd, onder vermelding van de precieze aard en omvang van het beweerdelijke gebrek en onder toezending van het bewijs dat hij aan zijn stelling ten grondslag legt. Na de hiervoor genoemde termijn van één jaar komt zowel het vorderingsrecht als de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen te vervallen.

5. Columbus is voor een goede beroepsuitoefening bevoegd de aan haar verleende opdracht onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen medewerkers te laten uitvoeren. Columbus is voor een goede beroepsbeoefening eveneens bevoegd niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Bij de uitoefening van beide bevoegdheden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachten aan derden worden uitsluitend verstrekt namens de betreffende opdrachtgever, die op zijn beurt de debiteur van de derde wordt. Derden zenden hun nota’s uitsluitend op naam van de opdrachtgever. Columbus is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden. Columbus is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. De opdrachtgever vrijwaart Columbus voor alle aanspraken van derden, alsmede voor de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen en kan door Columbus worden aangepast en/of worden vermenigvuldigd met een factor voor het financiële belang. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan; met kantoorkosten wordt de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten bedoeld. De kantoorkosten bedragen 7% van het geldende honorarium. Tenzij tussen partijen  uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

8. Behoudens een schriftelijke andersluidende overeenkomst is de factor voor het financiële belang en spoedeisendheid waarmee het honorarium wordt vermenigvuldigd als volgt: belang kleiner dan € 100.000,- factor 1; belang vanaf € 100.000,- tot € 250.000,- factor 1,25; belang vanaf € 250.000,- tot € 500.000,- factor 1,5; belang vanaf € 500.000,- tot € 1.000.000,- factor 1,75, belang vanaf en groter dan € 1.000.000,- factor 2, spoedeisendheid factor 1,5.

9. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt achteraf per kwartaal gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn de wettelijke incassokosten verschuldigd.

10. Columbus is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

11. Indien een declaratie of een depotstorting niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Columbus nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Columbus is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

12. Columbus en opdrachtgever komen overeen dat gelden van de opdrachtgever die Columbus en/of de stichting onder zich hebben of krijgen, kunnen worden aangewend ter voldoening van openstaande declaratie(s) ten name van opdrachtgever ter zake van door of namens Columbus, of een door Columbus namens de opdrachtgever ingeschakelde derde, verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door Columbus verrichte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. Over gelden op de derdengeldenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade wordt geen rente vergoed.

13. Aanvaarding door de opdrachtgever van gelden die door Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade voor opdrachtgever zijn ontvangen en aan de opdrachtgever zijn doorbetaald en die geheel of gedeeltelijk zijn aangewend voor verrekening van openstaande declaratie(s), geldt als vaststelling en instemming van die verrekening. Een betaling door Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade geldt als vaststelling en instemming door de opdrachtgever indien deze niet aanstonds is terugbetaald.

14. De bevoegdheid van de opdrachtgever om ter vernietiging van een rechtshandeling een beroep te doen op een vernietigingsgrond vervalt, wanneer hij binnen zes weken na aanvang van de verjaringstermijn geen keuze heeft gemaakt tussen bevestiging en vernietiging daarvan.

15. Wanneer de opdrachtgever na een bepaalde (deel)prestatie ter uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Columbus voortgaat met het laten behartigen van zijn belangen door Columbus, geldt dat voortgaand laten behartigen van zijn belangen tussen partijen altijd als de bevestiging van en de instemming door de opdrachtgever met de tot op dat moment verrichte deelprestaties.

16. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten wordt begrepen –, die aan de zijde van Columbus tot aansprakelijkheid voor schade leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Columbus gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Columbus onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Columbus aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Columbus gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Columbus onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt. De werking van de artikelen 6:212 BW en 6:230 BW is uitgesloten.

17. Bij geschillen over de financiële afwikkeling van opdrachten en/of overeenkomsten gelden de gegevens zoals die in de administratie van Columbus staan vermeld. Tegenbewijs is uitgesloten.

18. Ook indien uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit, rust – voor zover nodig in afwijking van het wettelijk bewijsrecht – op opdrachtgever de stelplicht en bewijslast van de stelling dat Columbus niet de zorg heeft betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht.

19. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

20. Columbus heeft het recht om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing is, eenzijdig te wijzigen. Op de overeenkomst tussen Columbus en opdrachtgever is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Columbus van toepassing. Iedere handeling van opdrachtgever, na toezending aan hem van de meest recente versie van de algemene voorwaarden, die gericht is op uitvoering van een opdracht door Columbus, geldt als een tot Columbus gerichte verklaring tot aanvaarding van de toepasselijkheid van de meeste recente versie van de algemene voorwaarden.

21. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Columbus is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien een opdrachtgever of opdrachtnemer een civiele of andere procedure tegen Columbus aanhangig heeft gemaakt en de vordering geheel of gedeeltelijk door de rechter is afgewezen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere tussenkomst van de rechter, onverminderd het gestelde in artikel 237 Rv en ondanks het eventuele instellen van hoger beroep of cassatie gehouden zijn om aan Columbus de werkelijke kosten te vergoeden die hij voor zijn verweer in en buiten rechte heeft gemaakt, verminderd met de in de procedure bij vonnis toegewezen kosten.

De algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Privacy statement

Columbus Letselschade verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke als genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Columbus Letselschade respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Columbus Letselschade verwerkt.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd d.d. 1 mei 2019.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Columbus Letselschade verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Columbus Letselschade verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Juridische doeleinden

Columbus Letselschade verwerkt die gegevens die nodig zijn voor het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. De juridische dienstverlening houdt in het verlenen van juridisch advies, het uitvoeren van andere diensten en het innen van declaraties.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Columbus Letselschade verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en aan de voor advocaten geldende regelgeving, zoals de verplichting tot vergewissing van de identiteit, de verificatie van een tegenstrijdig belang, de vastlegging van de financiële aspecten van de betreffende opdracht en de bewaartermijnen.

Marketing- en communicatie activiteiten

Als u het contactformulier op de website van Columbus Letselschade invult, verwerkt het kantoor de door u ingevulde persoonsgegevens.

Sollicitatie en recruitment

Columbus Letselschade verwerkt persoonsgegevens om uw sollicitatie of inschrijving voor een van de recruitmentactiviteiten van het kantoor in behandeling te kunnen nemen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Columbus Letselschade verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
– gewone persoonsgegevens: naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerservicenummer, nationaliteit, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s), huwelijkse staat, beroep, inkomensgegevens, opleiding;
– bijzondere persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van een betrokkene en die informatie geven over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand in het verleden, het heden en de toekomst.

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerkt Columbus Letselschade als deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Columbus Letselschade verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– na verkregen toestemming van de betrokkene voor verwerking van zijn persoonsgegevens;
– ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
– ter nakoming van een wettelijke verplichting die op Columbus Letselschade rust;
– voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Columbus Letselschade als verwerkingsverantwoordelijke.

Columbus Letselschade verwerkt de hierboven genoemde bijzondere persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 9 van de AVG:
– na verkregen toestemming van de betrokkene voor verwerking van die persoonsgegevens;
– de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening en/of onderbouwing van een rechtsvordering

Delen van persoonsgegevens met derden

Columbus Letselschade deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere letselschadespecialist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Columbus Letselschade, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Columbus Letselschade persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Columbus Letselschade uw persoonsgegeven verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Columbus Letselschade ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of
deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Columbus Letselschade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Columbus Letselschade gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een ITleverancier, zal Columbus Letselschade in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Columbus Letselschade bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Columbus Letselschade aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Columbus Letselschade Heemstede
Herenweg 115
2105 MG Heemstede
Telefoon: 023-8200164
info@columbusletselschade.nl

Columbus Letselschade Assen
Postbus 329
9400 AH Assen
Telefoon: 0592-383670
info@columbusletselschade.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vraagt Columbus Letselschade u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Columbus Letselschade neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Columbus Letselschade houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Columbus Letselschade verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Columbus Letselschade te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Columbus Letselschade op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Columbus Letselschade heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Columbus Letselschade.

Het privacy statement als pdf-bestand.

Wet WWFT en identificatie van personen

Columbus Letselschade handelt conform hetgeen in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) is bepaald voor financiële en juridische dienstverleners. Alvorens diensten voor natuurlijke of rechtspersonen te verrichten vergewist Columbus zich van de identiteit van de betrokkenen en de door hen vertegenwoordigde rechtspersonen.

Disclaimer/exoneratiebeding

De inhoud van deze website is zorgvuldig tot stand gebracht. Aan de tekst van deze website kunnen door afnemers, (potentiële) cliënten en derden evenwel geen rechten worden ontleend. De tekst is bedoeld ter algemene voorlichting en oriëntatie. Columbus Letselschade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik van de informatie van deze website. Voor concreet advies in een specifieke juridische kwestie dient men zich tijdig en met een heldere hulpvraag te richten tot Columbus Letselschade.

Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

Columbus Letselschade en Stichting Beheer Derdengelden Columbus Letselschade zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Chartis, onder polisnummer 30129163.

Gebruik van beeld en tekst van deze website

Alle intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht daaronder begrepen, op deze website, de tekst daarvan en op hetgeen daarop wordt getoond behoren als eigenaar en houder daarvan exclusief toe aan Columbus letselschade. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om informatie van deze website, op welke wijze ook, te gebruiken, publiekelijk te tonen of beschikbaar te maken op andere wijze dan door enkele verwijzing naar de URL van deze website.